Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΠΡΟΣ: κ. Βουλευτές Περιφέρειας Ηπείρου                                                                                                                                                                                                                                                                           Ιωάννινα, 10 Σεπ 2014

ΚΟΙΝ.:Π.Ο.Ε.Σ.

          

ΘΕΜΑ:    Άδεια ανατροφής τέκνου

 

ΣΧΕΤ:    α.  Ν3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26 «Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και   Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»)

               β. Υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ Β’ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα.») απόφαση κ.ΥΕΘΑ

               γ.   Ν.4210/2013 (ΦΕΚ Α’ 254, «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.»)

             .         

    1. Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26, «Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»), οριζόταν ότι: «1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω. 2…… 3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2. Αν η σύζυγος του υπαλλήλουδεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγραφού 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος…».

 

        2. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 9 της σχετικής (β) ορίστηκε, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω για το στρατιωτικό προσωπικό ότι:»1.Μετά το πέρας της άδειας κύησης – τοκετού στο στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές, ως εξής: α. Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης – τοκετού. Β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων, ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης – τοκετού ή μέρος του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα. γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωση τους καθορίζεται ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης – τοκετού. δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, εκτός αν η σύζυγος, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του τέκνου, σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία υπάγεται αυτή…» 

 

        3.  Ωστόσο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προσφάτως (γ) σχετικού νόμου, το ανωτέρω με bold σημασμένο εδάφιο του (α) ομοίου καταργήθηκε (ιδέτε «2. Το εδάφιο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ω.3528/2007), καθώς και το εδάφιο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 60 του ω. 3584/2007 καταργούνται.»), δίνοντας τη δυνατότητα λήψεως των σχετικών ευεργετημάτων και σους/στις δημοσίους υπαλλήλους οι σύζυγοι των οποίων δεν εργάζονται.

 

        4.   Κατόπιν των ανωτέρω, και για λόγους ίσης μεταχείρισης και δικαίου, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε την πρόθεση σας περί τροποποίησης της σχετικής (β) απόφασης με, κατά πρόταση, ως εξής: «Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ’αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ Β’ 1139/2011, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα.») απόφαση καταργείται».

 

 

        5.    Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της προτάσεως μας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Υπολοχαγός (ΠΖ)

 6937453787

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 

Λίτσιος Ευάγγελος

Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

 

Sunday the 5th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons