Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΠΡΟΣ : ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ

 

ΚΟΙΝ : Βουλευτές Ηπείρου

          Συντονιστικό Όργανο Ενώσεων Στρατιωτικών

           

ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικό Στρατιωτικών ( Αποκατάσταση Αδικίας Τριτέκνων – Πολυτέκνων Συναδέλφων)

ΣΧΕΤ : Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α ́ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματοςτου Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις

        1. Σας γνωρίζουμε ότι στον Ν. 3865 /2010 Αρθρο 6 αναφέρεται ότι : το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσιπέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.» Σε επικοινωνία συναδέλφου,  που υπόκειται στις διατάξεις του νόμου και συγκεκριμένα στο παραπάνω άρθρο, με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του απάντησαν ότι «η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α της παρ.1 του άρθρου 26 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων δεν ισχύει για όσους κατετάγησαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 1993 λόγω της διάταξης του Νόμου 2084 /92 στο άρθρο 7 παρ 5». Η εν λόγω διάταξη η οποία παρεμπιπτόντως, δεν αναφέρετε ούτε στο Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) αλλά ούτε στο Ν.3865 /2010 στο Άρθρο 6 καθώς επίσης δεν αναφέρεται ούτε στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στις Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στρατιωτικών πουθενά αντ’αυτού αναφέρει ότι ισχύουν όλα τα παραπάνω και για τους καταταγέντες μετά το 1993 (νέος ασφαλισμένος) με μόνη διαφορά ο τύπος υπολογισμού της σύνταξης ,θεωρούμε ότι είναι αφενός άδικη ως προς τα ευεργετήματα που αποδίδει ο νέος νόμος για τους στρατιωτικούς οι οποίοι ενώ κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν μπορούν να κάνουν χρήση αυτού και αφετέρου εγείρει ερωτήματα ισότητας έναντι των υπολοίπων προγενέστερων εργαζομένων οι οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση του νομοθετήματος αυτού. Θεωρούμε χρέος της Πολιτείας να προβεί είτε στην κατάργηση ειτε σε τροποποίηση της διάταξης του Νόμου 2084/92 Άρθρο 7 παρ 5 κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να αρθεί αυτή η αδικία από το στρατιωτικό προσωπικό.

        2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την αποκατάσταση της αδικίας στους παραπάνω συναδέλφους

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

 

Wednesday the 10th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons