Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Φ.900α/5143/18625

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

 

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας

ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Αναφορά 44/07-10-2022 της Βουλής των Ελλήνων

 

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος

Γκόκας, με θέμα «Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό κατά την εκτέλεση 24ωρων

υπηρεσιών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών αποτελεί αυτοτελή και ειδική υποχρέωση του

συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού, πλην των ρητά εξαιρουμένων, η οποία

απορρέει από την ιδιότητα και την επιτακτική ανάγκη ετοιμότητας των Ενόπλων

Δυνάμεων (ΕΔ) σε 24ωρη βάση, και ως εκ τούτου, δεν συνιστά μια απλή μορφή

υπερωριακής απασχόλησης. Για το λόγο αυτό κατοχυρώνεται θεσμικά το δικαίωμα

λήψης μίας ημέρας απαλλαγής, ήτοι απουσίας του στελέχους από την εργασία του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ)

Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (Β ́1139), οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία

διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα,

ενώ εκείνοι που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και

επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιασδήποτε ημέρας εντός της επόμενης

εβδομάδας. Στο δε άρθρο 2 της εν λόγω ΥΑ απαριθμούνται ρητά και κατά τρόπο

περιοριστικό οι κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού που εκτελούν υπηρεσίες που

δεν απαιτούν διανυκτέρευση.

Η κατανομή του στρατιωτικού προσωπικού στις υπηρεσίες πραγματοποιείται

με πνεύμα ισονομίας και δικαίου σε συνδυασμό με τις εκάστοτε υπηρεσιακές

απαιτήσεις, χωρίς διακριτικές εξαιρέσεις, πέραν από τις θεσμικά επιβεβλημένες, όπως

είναι ο βαθμός και η αρχαιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Διοικήσεις όλων των Κλιμακίων, έχοντας ως βασικό

γνώμονα τις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, εφαρμόζουν

απαρέγκλιτα το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο που αφορά, αφενός στο ωράριο εργασίας,

και αφετέρου στη χορήγηση απαλλαγών μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας, χωρίς

όμως να συγχέονται αμφότερα μεταξύ τους.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ  ΕΔΩ 

Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 24 ΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Thursday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons